Vadehavets strandenge

Strandeng er en naturtype, der findes nær kysten, og som kun består som sådan, hvis vegetationen holdes nede af fx græssende dyr eller høslet. Græsningen fremmer den biologiske mangfoldighed på engen ved at sikre lys til en lang række planter og insekter, der tiltrækker fx vibe og strandskade.

Ved Vadehavet er strandengene meget saltpåvirkede og dynamiske, for tidevand og storme bevirker, at nye strandenge dannes, mens andre eroderes bort. Den aflejring af materiale, der finder sted, når tidevandet vandrer ind over vaden, sikrer, at havbunden langsomt hæver sig. Når niveauet er højt nok, indfinder de første planter sig, og jo flere planter, der slår rod, des mere sediment holdes tilbage. Niveauet hæves derfor yderlige, andre planter indvandrer, og et nyt stykke strandeng er dannet.

I den kystnære zone af strandengen er saltpåvirkningen størst, mens den generelt aftager længere oppe i terrænet. Saltet forhindrer mange plantearter i at indvandre, og vegetationen vil udelukkende bestå af karakteristiske saltengsplanter. Tagrør kan dog forvandle engen til en mere artsfattig strandrørsump, der har stor betydning for rørskovsfugle.

Planterne tilpasser sig forskelligt til livet på de salte strandenge. Nogle samler saltet i ældre blade, der så dør og smides, mens andre forsøger at udskille saltet gennem kirtler på bladene. Andre igen fortynder saltet ved at vokse, da plantevævet i disse planter består af vandholdige celler. Planterne skal dog kunne ophobe en større saltkoncentration i cellerne end i den omgivende jord, da vandet ellers vil vandre fra planten og ud i jorden.

Oversvømmelser giver også andre udfordringer. Bølger slider på planterne, jorden kan eroderes væk, sollyset er reduceret, og iltforholdene er ringe. Den manglende ilt kompenserer planterne for ved fx at gennemtrævle det øverste mere iltholdige jordlag med mange små rødder.

I Vadehavet findes nogle af de mest værdifulde strandenge i Danmark. Med inddigningen af fastlandets marsk mistede de store tidevandspåvirkede strandenge deres forbindelse til havet. I dag findes strandengene derfor udelukkende på øerne og foran digerne. I Margrethe Kog efterligner man de naturlige processer ved at pumpe saltvand ind i det ellers inddigede og ferske bagland, hvor man således stadig finder salttålene planter og et dertil knyttet fugleliv.

Af 
Marco Brodde (Fiskeri- og Søfartsmuseet) 
Bent Jacobsen (NaturKulturVarde)

Oplev Vadehavets strandenge

  

Vis Oplev - strandengen på et større kort

Læs hele artiklen her...

  
Download artiklen her

Måske har du også lyst til at læse om...

   
 
SocialMedia