Verdensarv Vadehavet

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, der med sit dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende rigdom og mangfoldighed af liv. Derfor blev den tyske og hollandske del af Vadehavet udpeget af UNESCO som Verdensarv i 2009 og i 2014 udvidet med den danske del.

Verdensarvsområdet dækker et samlet areal på ca. 11.500 km2, hvoraf 1.239 km2 er dansk. For alle tre lande gælder det at afgrænsningen er nogenlunde ens - nemlig den våde del af Vadehavet.  Mod land går afgrænsningen derfor til digerne eller, hvor der ikke er diger, til grænsen for højeste daglige vandstand. I Danmark er dele af de statsejede strande på øerne, samt Skallingen og Magrethe Kog også en del af Verdensarvsområdet. Det danske verdensarvsområde er derfor mindre end det område som Nationalpark Vadehavet dækker.

Hvad er Verdensarv?
Verdensarv er, kort fortalt, en liste over de ypperste naturområder og bygningsværker i verden. Listen er lavet på bagrund af UNESCO's Verdensarvskonvention, som er en aftale 191 lande har underskrevet. Hvert år mødes en komite, for bl.a. at vurdere områderne på listen og tilføje nye områder. Det er denne komite der alene bestemmer om et område har en så høj 'enestående universel værdi' at det kan komme på Verdensarvslisten. De 'enestående universelle værdier' er beskrevet som ti kriterier, hvoraf seks er forbundet med kulturarv og fire med naturarv.

Kommer et område på denne eftertragtede liste, betyder det at verdenssamfundet anderkender at området er vigtig for os alle - også i fremtiden. Lande der 'ejer' verdensarvsområder skal derfor gøre sig ekstra meget umage for at bevare området (eller bygningsværket) for eftertiden. Omvendt har det internationale samfund også forpligtiget sig til at hjælpe, hvis området fx bliver truet af naturkatastrofer.

Udpegningsgrundlaget
Vadehavets landskab, dynamik og biologiske mangfoldighed er af 'enestående universel værdi' og opfylder derfor hele tre af Verdensarvslistens kriterier - nemlig nr. 8, 9 og 10:

Landskabet
Vadehavet er enestående fordi det er et stort, sammenhængende og forholdstvist 'ungt' landskab. Havet har, under det stigende havspejl efter sidste istid, opbygget et tidevandsområde bestående af sand- og mudderflader, samt en perlerække af barriereøer. Vadehavet er samtidigt unikt fordi landskabet hovedsageligt er opbygget af havet og kun med en meget lille andel af materiale fra floderne.

Dynamikken
At Vadehavets landskab forandrer sig, betyder at dyr og planter både møder nye udfordringer og muligheder. Hvis deres levesteder ødelægges af vind og vejr, opstår der nye muligheder andre steder i Vadehavet.

Områdets mange forskellige slags landskabstyper udgør 'lommer', hvor særlige plante- og dyrearter kan leve, og på vaderne og i marsken har plante- og dyrearterne tilrettet deres liv efter det salte tidevand. Dyr og planter spiller også en vigtig rolle i opbygningen af vadehavslandskabet. Mens strandengens planter langsomt hæver marsken når havet skyller over, bidrager mange af vadens dyr til opbygningen af mudderfladerne, ved at filtrere vandet og binde de finere partikler sammen til større og tungere klumper.

Biologisk mangfoldighed
Vadehavet udgør 60 % af de samlede tidevandsområder i Europa og Nordafrika og med den størrelse er der plads til at dyrearterne kan finde flere levesteder i området eller - over tid - at finde deres helt egen niche at udnytte. Vadehavets rigdom og mangfoldighed af arter gør området til et vigtigt raste- og yngleområde for 10-12 mio trækfugle hvert år, hvoraf flere er omfattet af Ramsarkonventionen.

Hvad betyder det i praksis?
At komme på Verdensarvslisten betyder at …

- især udviklingslande, får mulighed for at søge midler i Verdensarvs Fonden til beskyttelse og formidling af deres verdensarvsområder.

- opstår der en akut trussel mod området, kan verdenssamfundet træde til med hjælp og assistance.

- landende skal indsende rapporter til Komiteen om områdets tilstand hvert 6. år, så eventuelle trusler mod områdets værdier kan imødegås i tide.

- den internationale bevågenhed kan styrke den lokale økonomi, gennem øget turisme og interesse fra fonde.

En verdensarvsudpegning fører ikke til ny lovgivning eller flere begrænsninger for brug af området. At hele Vadehavet er blevet verdensarv, skyldes at vi har passet godt på det, bl.a gennem arbejdet i Det Fælles Vadehavssamarbejde.

Verdensarv i Danmark
I Danmark er naturområderne Ilulissat Fjorden, Stevns Klint og Vadehavet, samt Jellingstenen, Kronborg og Roskilde Domkirke udpeget som Verdensarv.

Hvem har ansvaret?
Miljøministeriet, gennem Naturstyrelsen, er ansvarlig for at beskyttelsen af Vadehavet bliver opretholdt, mens Kulturministeriet, har den løbende kontakt til Verdensarvscenteret i Paris. 

 
SocialMedia