RAMSARKONVENTIONEN

Da Vadehavet blev udpeget som ramsarområde i 1987, var det første gang Danmark forpligtigede sig internationalt til at beskytte vadehavsområdet. Udpegningen dækker hele den danske del af Vadehavet, inklusive de inddigede koge og naturområder på vadehavsøerne.

Hvad er Ramsarkonventionen?
Ramsarkonventionen er en international aftale, som 165 lande i verdenen har lovet hinanden at overholde. Formålet med konventionen er, at beskytte vådområder som har en international betydning og at sikre at den måde naturområderne bruges på, er fornuftig og bæredygtig (fx den måde der drives jagt og fiskeri på).

Udpegningsgrundlaget
Vadehavet dækkes af Ramsarkonventionen fordi det opfylder konventionens kriterier og dermed er et vådområde af "international betydning".

Vadehavet er betydningsfuldt, fordi her regelmæssigt opholder sig a) mindst 20.000 vandfugle i området og b) mindst 1 % af den samlede bestand af en vandfugleart.

Sagt på en anden måde, så er den danske del af Vadehavet betydningsfuld for omkring 20 fuglearter på den Østatlantiske trækrute - især spidsand, lysbuget knortegås, og gravand, men fx også islandsk ryle, bramgås, strandskade, ederfugl, splitterne og klyde.

Hvad betyder det i praksis?
Det er ikke nok at kriterierne opfyldes når et område udpeges som ramsarområde, for konventionen bestemmer at beskyttelsen af Vadehavet skal fremmes, samt at området anvendes fornuftigt, at der oprettes reservater som der føres tilsyn med og at bestanden af vandfugle skal øges.

Dette sikres ved at Vadehavet også er et fuglebeskyttelses- og NATURA 2000 område.

Ramsarområder i Danmark
Vadehavet udgør med sine 1.500 km2 ca. 20 % af Danmarks 127 ramsarområder, der i alt dækker 7.400 km2.Dermed er Vadehavet det største og mest betydningsfulde ramsarområde i landet.

Ramsarområdet
 
SocialMedia