Natura 2000

Det danske Vadehav indgår i det europæiske netværk af Natura 2000-områder, som har til formål at bevare og beskytte naturtyper, samt vilde dyre- og plantearter i EU-landene. Natura 2000-området "N89 Vadehavet" består af selve Vadehavet, den inddigede marsk fra Tjæreborg til grænsen, samt dele af å-systemerne.

Vadehavet er både Habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde, men de tre afgrænsninger er forskellige.

Hvad er Natura 2000?
Natura 2000 er EU's politiske grundsten i forhold til natur og biodiversitet, og består af et netværk af beskyttede naturområder i unionen. Formålet er at sikre Europas mest værdifulde og truede plante- og dyrearter, samt naturtyper. Netværket opstod i 1992, da "Habitatdirektivet" blev vedtaget af EU's regeringer.

Der findes ikke en "Natura-2000 lov", men områderne beskyttes af forskellige natur- og miljølove, som skal forhindrer at de beskyttede arter og naturtyper lider skade. Natura 2000 netværket kan derfor opfattes som det instrument, der sikrer at de internationale konventioner og direktiver udføres i praksis og evalueres på et fælles europæisk grundlag.

I Danmark er Natura 2000 områder opdelt i Fuglebeskyttelsesområder, Habitatområder og Ramsarområder. Ofte overlapper disse tre typer områder dog hinanden, hvorfor et Natura 2000 område består af det samlede areal af de tre udpegninger.

Hvad betyder det i praksis?
I et Natura 2000 område udarbejdes der en "Natura 2000-plan" for hvert delområde hver sjette år (hver tolvte år for skove). En sådan delplan beskriver fx et Habitatområde generelt, naturens tilstand her og nu, hvilke metoder man har brugt til at vurdere dets status, hvilke trusler mod naturen der findes (fx tilgroning af heder, pesticider, invasive arter, m.m.), samt et indsatsprogram for hvordan området kan udvikle sig i en gunstig retning. I Vadehavet er der i alt ti Natura 2000-delplaner - otte for Fuglebeskyttelsesområderne og to for Habitatområderne.

En Natura 2000-plan er bindende, hvilket betyder at alle myndigheder skal vurdere om deres egne planer eller private lodsejeres ansøgninger er i strid med planen. Desuden skal kommunerne lave handleplaner for hvordan de vil gennemføre indsatsprogrammet.

Natura 2000 områder i DK
I Danmark er der udpeget i alt 252 Natura 2000-områder som dækker ca. 4.000 km2 (8,3 %) af landarealet og ca. 13.000 km2 (17,7 %) af det danske hav.

 
SocialMedia