Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er landets største, fladeste og vådeste nationalpark, da dens areal i alt udgør 1.466 km2 - heraf er de ca. 300 km2 landområde.

Nationalpark Vadehavet strækker sig over de fire vadehavskommuner Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde og indeholder naturtyper som lavvandede havområder, tidevandsrender, vadeflader, åmundiger, marsk, strandenge, sandflader og klitter. 97 % af parken er derfor beskyttet som Natura 2000-område.

Hvad er en dansk nationalpark?
De danske nationalparker fungerer som fonde med en selvstændig bestyrelse, som er nedsat af Miljømisteren. En dansk nationalpark har ikke 'myndighed', som man kender det fra udlandet. Det vil sige at nationalparken ikke kan bestemme hvad der skal ske inden for parkens grænser. Regler for fx adgang, jagt, fiskeri, byggetilladelser, osv. er bestemt af den almindelige lovgivning på områderne.

Nationalpark Vadehavet har dog mulighed for at påvirke udviklingen gennem frivillige aftaler med det formål at styrke områdets

- Natur
- Kulturhistorie
- Friluftsliv
- Formidling og forskning
- Erhvervsudvikling
- Internationale samarbejde

Udpegningsgrundlaget
I 'Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet' nævnes en række væsentligste naturtyper, kulturskabte naturarealer, landskabselementer og markante geologiske formationer, samt kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, som skal bevares, styrkes og synliggøres.

Baggrund

  

Vadehavet blev udpeget som en af de fem kommende danske nationalparker i 2008 og 'Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet' blev sendt i offentlig høring den 5. maj 2010 af miljøminister Karen Ellemann (V).

 

I de følgende fire måneder, kunne borgere, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder drøfte rammerne for Nationalpark Vadehavet.

 

Den 16. oktober 2010 åbnede Nationalparken og Bent Poulsen tiltrådte som formand.

 

Den 16. februar 2011 blev Nationalparkbestyrelsen udpeget af Miljøministeren.

 

Den 21. december 2012 udkom den endeligt vedtagne Nationalparkplan Vadehavet 2013-18.

Kontakt sekretariatet

  


logo_NationalpVadehavetmed_krone_120x120.pngNationalpark Vadehavet

Havnebyvej 30
DK-6792 Rømø 

T: 72 54 36 34
E: vadehavet@danmarksnationalparker.dk
W: danmarksnationalparker.dk/Vadehavet

 

 
SocialMedia