Det internationale samarbejde

Vadehavet er et internationalt naturområde, der strækker sig hele vejen fra Ho bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Derfor er der lavet netværk og politiske arbejdsgrupper så vi i de tre lande i fællesskab kan benytte, beskytte og formidle omårdet.

Samarbejdets historie

I 1982 underskrev Holland, Tyskland og Danmark en fælles erklæring (The Joint Declaration) som anses for den vigtigste milepæl i vadehavssamarbejdet. I fælleserklæringen forpligter de tre lande sig til at samarbejde om Vadehavets beskyttelse. Efterfølgende er landene blevet enige om, at samordne internationale aftaler og konventioner: Ramsarkonventionen, EF-fuglebeskyttelsesdirektiv, EF-habitatdirektiv ( Natura2000) og EU-Vandrammedirektiv.

Samarbejdets arbejdsgrupper

imageText

Trilaterale Regeringskonferencer
De Trilaterale Regeringskonferencer, der afholdes hvert 3.-4. år
Dette er den højeste beslutningsinstans inden for vadehavssamarbejdet og består af de ansvarlige ministre i de tre lande. Danmark: Miljøministeren, Tyskland: Ministeren for miljø, naturbeskyttelse og atomsikkerhed, Holland: Ministeren for landbrug, miljø og fødevarekvalitet

Trilateral bestyrelse (WSB)
Den trilaterale bestyrelse består af delegationer fra hvert af de tre lande og observatører fra Vadehavsforum. Delegationerne består af topembedsmænd fra de involverede ministerier og styrelser. Bestyrelsen mødes 2-3 gange om året, og den styrer arbejdet frem mod den næste regeringskonference og skriver udkastet til ministererklæringen.

Trilaterale arbejdsgrupper (TG og EG)
De trilaterale arbejdsgrupper består af nationale eksperter der arbejder med faglige opgaver, der er fælles for de tre lande i Vadehavet. Der er Task Groups (TG) som har særlige opgaver der løses på kort sigt, og der er Expert Groups (EG) som er netværker som samler eksperter i de tre lande over længere tid, sådan at erfaringer kan udveksles og bruges af andre.

Vadehavssekretariatet (CWSS)
CWSS blev etableret i 1987 og har hovedsæde i Wilhelmshaven. Vadehavssekretariatet har ansvaret for de mere administrative og til dels praktiske opgaver i vadehavssamarbejdet. Bl.a. leder de projekter og arbejdsgrupper omkring monitering (TMAP) og forvaltning af sæler, fugle og fysisk-kemiske emner og har derved en vigtig funktion som kontakt til de nationale eksperter og interessegrupper. Desuden deltager sekretariatet i internationale møder og konferencer omkring naturbeskyttelse og bæredygtig udvikling af Vadehavet.

Vadehavsforum 
Vadehavsforum (WSF) blev etableret i 2002 på baggrund af den 9. Regeringskonference i Esbjerg med den arbejdsplan at fremkomme med forslag til bæredygtig udvikling for en række sektorer i vadehavsområdet.

WSF er en uafhængig platform af interessegrupper fra vadehavsregionen, der består af repræsentanter fra sektorerne landbrug, energi, fiskeri, industri og havne, naturbeskyttelse, turisme såvel som lokale og regionale styrelser.
Resultatet af arbejdet blev en aktionsplan og rapporten; "Isen brydes", der blev præsenteret på Regeringskonferencen i 2005. På regeringskonferencen anbefalede man, at WSF fortsatte arbejdet og dermed implementere aktionsplanen.

Kontakt sekretatriatet

  


Logo-cwss.gifCommon Wadden Sea Secretariat

Virchowstrasse 1
D-26382 Wilhelmshaven
Germany

 

T: +49 4421 9108 0
E: info@waddensea-secretariat.org
W: www.waddensea-secretariat.org

 

Dansk kontaktinfo

  

Anne Husum Marboe 
Projektkoordinator for det Trilaterale Vadehavssamarbejde

Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Skovridervej 3 
DK - 6510 Gram

 
T: (+45) 72 54 30 00 
E: anhma@nst.dk 

De vigtigste beslutninger...

  

1988 i Bonn
Godkendelse af den  Trilaterale sælaftale, som trådte i kraft i 1991.

 

1991 i Esbjerg 
Godkendelse af fælles forvaltningsprincipper og målsætninger for Vadehavets benyttelse.

 

1994 i Leeuwarden
Godkendelse af en afgrænsning af et fælles samarbejdsområde og beskyttelsesområde samt fælles økologiske målsætninger.

 

1997 i Stade
Godkendelse af en fælles  Forvaltningsplan for Vadehavet, " Vadehavsplanen"

 

2001 i Esbjerg
Etablering af et Vadehavsforum med henblik på en bedre integrering af regionale myndigheder og interesseorganisationer.

 

2005 på Schiermonnikoog
Udvikling af Vadehavsplanen til en egentlig forvaltningsplan i overensstemmelse med EU-direktiverne, der skal gennemføres ensartet i de tre lande.

 

2010 på Sylt
Godkendelse af en fornyet fælles erklæring (Joint Declaration) og en fornyet  Vadehavsplan. Samtidig vedtages en ny  organisationsstruktur , og en Vadehavsbestyrelse. Danmark har formandskabet i samarbejdet indtil næste ministerkonference.

 
SocialMedia