EU's Habitatdirektiv

Vadehavets mange landskabsformer er levested for flere truede og sjældne dyrearter, og derfor nyder både landskab og dyr en særlig beskyttelse. Med et samlet areal på ca. 1.360 km2 dækker disse Habitatområder det meste af det danske Vadehav, enkelte marskområder og åerne.

Vadehavsområdet er opdelt i flere Habitatområder, som er beskyttet fordi de indeholder naturtyper som fx vadeflader, strandenge, vandløb, våd og tør hede, samt forskellige klittyper og søer. Samtidig lever en række vigtige dyrearter også i Vadehavsområdet, fx snæbel, laks, odder, marsvin og sæler. Fugle er beskyttet af Fuglebeskyttelsesdirektivet.

Habitatområdernes udpegningsgrundlag kan justeres, og hvis det sker, er det når der skal laves nye Natura 2000 handleplaner for områderne hvert sjette år.

Hvad er Habitatdirektivet?
EU's Habitatdirektiv blev vedtaget i 1992 af alle medlemslandene og dermed er Danmark med til at beskytte den biologiske mangfoldighed i Europa.

Direktivet betyder at medlemslandene skal udpege områder, hvor truede eller sjældne naturtyper, samt plante- og dyrearter optræder og derfor skal sikres en "gunstig bevaringsstatus".

Over 1.000 plante- og dyrearter og over 200 naturtyper er beskyttet af direktivet. Nogle arter og landskabstyper er så truede eller sjældne at de medlemslande der indeholder dem, har et særligt ansvar for at beskytte dem - i Vadehavet er det fx snæbel og klithede.

Hvad betyder det i praksis?
Habitatdirektivet pålægger medlemsstaterne at de skal beskytte deres natur. I et bilag til direktivet er der beskrevet en liste over dyrearter, som ikke må fanges, dræbes, forstyrres eller få ødelagt deres levesteder. Det samme gælder flere plantearter, som ikke må plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges. I 'daglig tale' kaldes de for "Bilag IV arter."

I Danmark er direktivet skrevet ind i Miljømålsloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og Jagtloven.

Habitatområder i DK
I Danmark er der udpeget 261 habitatområder med et samlet areal på ca. 19.300 km², heraf er en stor del havområde. Hvert enkelt område er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper opført på områdets udpegningsgrundlag.

Danmark indeholder ca. 60 af naturtyperne og mere end 100 af plante- og dyrearterne.

Hvem har ansvaret?
Naturstyrelsen i Miljøministeriet er ansvarlig for udpegning af habitatområder i Danmark. 

Habitatområderne
 
SocialMedia