Vadehavets trækfugle

Vadehavet har stor betydning for de 12 - 15 millioner fugle, der trækker på den Østatlantiske trækrute, som i alt strækker sig godt 15.000 km fra syd til nord. Trækfuglene fordeler sig på godt 40 forskellige arter, og består af bestande på over en million og ned til få hundrede individer. Ved Vadehavet er det især vadefugle og gæs, der gør ophold her om efteråret og i foråret, for at raste, fælde fjer og fouragere.

Trækfugle yngler ikke det samme sted som de overvintrer og derfor er enten kort-, mellem- eller langdistance flyvere. Kortdistance flyverne yngler i Danmark, men trækker fx til kysterne i Tyskland og Holland for vinteren, mens mellemdistance flyverne yngler i Nordeuropa og trækker til Vesteuropa. Langdistance flyverne, er de arktisk ynglende fugle som trækker til det tropiske Afrika for vinteren.

 

imageText

Verden over, er tidevandsområder meget værdifulde for dyrelivet, da solen her har mulighed for at opvarme havbunden ved lavvande. I det lune næringsrige mudder er algevæksten enorm, og danner dermed grundlaget for en gigantisk produktion af andre bunddyr. Vadehavet er derfor et uvurderligt spisekammer for trækfuglene.

Det er vigtigt, at trækfuglene når at opbygge deres fedtdepoter, mens de raster i Vadehavet, da fedtdepoterne lagrer energi og vand.  Energien bruges bl.a. til at holde varmen, til at flyve de lange distancer, samt til at producere æg med. Under trækket er vand også vigtigt for fuglene - især hvis de trækker over ørkner, have og bjergkæder.

Fuglenes daglige flyveture foregår tæt på land, men når trækfuglene skal på rejse, stiger de til større højde. Mindre fugle trækker i op til en km højde, mens de større fugle flyver i op til 6-9 km højde. For at kunne flyve i så stor en højde, må fuglene kunne udnytte ilten godt, fx ved at have flere lungeposer.

Trækfuglene bruger også Vadehavet som fjerfældningsområde. Om foråret og efteråret efterlades millioner af brugte fjer på strandengen, når vadefuglene løbene skifter deres fjer ud. Andre fugle skifter fx alle svingfjer på én gang, og kan derfor ikke flyve i op til fem uger.

Hvordan fuglene orienterer sig på trækket er langt fra klarlagt, men den nyeste forskning viser, at fuglene kan registre jordens magnetfelt, og dermed kan korrigere deres rute. Fuglene kan dog også orientere sig efter solen, stjernerne, ved landekending, samt med deres lugtesans.

Af 
Klaus Melbye (Vadehavscentret) 
Marco Brodde (Fiskeri- og Søfartsmuseet)

Oplev Vadehavets trækfugle

  

Vis Oplev - trækfugle på et større kort

Læs hele artiklen her...

  
Download artiklen her
 
SocialMedia