Vadehavets østers

Stillehavsøsters har spredt sig verden over og i 1996 havde stillehavsøsters etableret sig i det danske Vadehav. I løbet af få år steg antallet kraftigt og adskillige østersbanker var dannet.

Stillehavsøsters er en gigant blandt østers, da skallen kan blive op til 40 cm i længden. Arten kan opnå en alder på 30 år og er enormt hårdfør, idet den kan tolerere store temperaturudsving. Den filtrerer havvandet for mikroskopiske planktonalger og er i stand til at filtrere 12 l havvand i timen. Østers starter sit liv som han, men skifter senere over til at blive hun. For at hunnerne kan gyde kræver det vandtemperaturer på over 20 °C i en længere sammenhængende periode, så det sker ikke hvert år i Vadehavet.

De oprindelige europæiske østers blev ramt af krebsepest i 1922, hvilket på få år udraderede hele bestanden. Manglen på europæiske østers gjorde, at man fra midten af 1900-tallet importerede stillehavsøsters fra Japan og udsatte dem i Holland og Frankrig, da den havde vist sig modstandsdygtig over for sygdomsangrebene. I 1986 blev de udsat på den tyske ø Sild og ti år senere havde østersynglen spredt sig med havstrømmen op til det danske Vadehav. Hermed var en ny invasiv art introduceret i det danske miljø. Arten har nu spredt sig videre til det meste af den jyske vestkyst, Limfjorden, Horsens fjord, Isefjorden ved Kalundborg, samt Langeland.

Stillehavsøsters kan indirekte bevirke at fødekædebalancen i Vadehavet forskydes. De mange østersbanker danner skjulesteder for mindre dyrearter, som krabber og søstjerner og dermed forøges prædationstrykket på deres byttedyr. Man har også observeret, at stillehavsøsters etablerer sig ovenpå blåmuslingebanker. Dette kan have betydning for de dyr, der især lever af blåmuslinger, fx edderfugl, strandskade og sølvmåge.

De store mængder østers har dog skabt grobund østersture, som foregår ved lavvande i Vadehavet. Intet andet sted i Danmark kan man stå på fast grund og samle alle de østers man kan bære. Det har dog ikke altid været enhver mands ret at samle af Vadehavets østers. I 1587 krævede Frederik II eneretten til østers, da det var blevet moderne at spise østers i Europa. I 1676 overgår retten til Schackenborg gods og senere til forskellige købmænd. I dag er det Fiskeridirektoratet, der udsteder licenser til erhvervsfiskeri af østers, mens Fødevarestyrelsen kontrollerer produktionsområderne.

Af
Sten Munk Svendsen (Vadehavscentret)
Lasse Fast Jensen (Fiskeri- og Søfartsmuseet)

Oplev Vadehavets østers

  

Vis Oplev - østers på et større kort

Læs hele artiklen her...

  
Download artiklen her

Her kan du lære mere om Vadehavets østers

   
 
SocialMedia