Livet på vaderne

Sammenlignet med en gennemsnitlig havbund indeholder Vadehavets vader ti gange flere dyr målt i vægt, og med et samlet areal på 4.700 km2 er det et gigantisk spisekammer.

Det rige dyreliv skyldes især tidevandet, der bringer næringsrigt vand ind i Vadehavet. De høje forekomster af mikroskopiske alger, der både findes svævende i vandet, på vadens overflade og nede i vaden, udgør det første led i fødekæden.

Oven på vaden lever den lille, men uhyre talrige dyndsnegl, mens banker af østers og blåmusling skaber levesteder for mange andre organismer. Blæretang finder fx fodfæste her i den kraftige tidevandsstrøm.

Det meste liv findes dog nedgravet i vadens sand- og sliklag. De fleste af dyrene er ganske små, fx rundorme, men de optræder ofte i svimlende antal. Et andet talrigt dyr er den lille slikkrebs som lever i gange i havbunden, hvor den spiser nedbrudt plantemateriale og bakterier, som den filtrerer fra vandet eller opsamler fra havbunden.

Sandormen er også vigtig for vaden, hvor den lever nede i et U-formet rør. Den spiser de alger, der sidder på overfladen af sandkornene og når den skal tømme tarmen stikker den bagenden op af røret, og afsætter ekskrementhobe på overfladen.

Vadehavet er med sit store fødeudbud opvækstområde for flere arter af fisk, inden de er store nok til at begive sig mod Nordsøen. En vigtig del af føden for fiskene er sandormene som, når de afsætter deres ekskrementhobe, er særligt udsatte. Sandormen er dog sådan indrettet, at den kan tåle at miste halen mange gange, hvis en fisk skulle få fat på den.

Det rige dyreliv på vaden udgør en overdådig buffet for vandfugle. Vadehavet er et vigtigt rasteområde for mange fuglearter, der hvert år trækker fra yngleområderne i nord til overvintringsområderne sydpå. Hvert år besøges Vadehavet af 12 millioner fugle, der stopper kortvarigt for at fylde depoterne til deres videre færd eller vælger at forblive vinteren over i området.

Livet på vaden følger årstidernes skiften. Om sommeren når temperaturen er gunstig er der rigelige mængder føde i Vadehavet, men med vinterens komme forlader mange arter Vadehavet til fordel for lunere og dybere vand. De dyr, der ikke kan flytte sig, er i strenge vintre meget udsatte. Yngel fra dybere vand genbefolker dog hurtigt vaden igen, så i takt med at temperaturen stiger om foråret, indfinder dyrene sig atter.

Af
Lasse Fast Jensen (Fiskeri- og Søfartsmuseet)
Torben Kjærgaard (Vadehavscentret)

Oplev Vadehavets liv

  

Vis Oplev - Livet på vaderne på et større kort

Læs hele artiklen her...

  
Download artiklen her
 
SocialMedia